logo1

BREIVOLL STASJON -
PRINSIPPER FOR ETABLERING

Grunneierne rundt Breivoll har siden 1988 arbeidet for bedre kollektivbetjening av området. Fra starten ble dette arbeidet konsentrert om mulighetene for et stoppested for lokaltogene og togstasjon i området ble vedtatt av bystyret som del av kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler (KDP 11) i 1997. I ettertid har det vært arbeidet mye med prinsipper for banebetjening av området som nå betegnes som Breivollbyen. I ny kommuneplan er Breivoll tenkt som et knutepunkt med både T-bane og jernbanestopp. Det arbeides med baneutbyggingsprinsipper som berører dette området i prosjektet Oslonavet, i regi av Jernbaneverket og Ruter. Grunneierne i området, nå organisert i næringsforeningen Oslo Nord, mener det er mulig med en rask etablering av jernbanestopp på Breivoll, uavhengig av den langsiktige byutviklingen i Groruddalen, og uten at rammene for denne bindes opp. Etter omlegging av rutemønsteret på togstrekningen Oslo-Lillestrøm er det nå fire avganger i timenpå ruten L1 på dagtid. Arbeidsplassene i Breivollområdet og boligområdet på Teisen-Fjellhus vil ha stor nytte av bedre kollektivtrafikkbetjening, og reisemønsteret i området vil kunne endres drastisk når et stoppested etableres. Oslo Nord mener en holdeplass på Breivoll enkelt kan bygges med midtstilt plattform og med fotgjengerbro over sporene, tilsvarende atkomstløsningen på Alna stasjon. Nordgående spor på Hovedbanen flyttes østover.

Grunneierne organisert i Oslo Nord ønsker bistand fra Oslos politiske ledelse for å få til bygging av Breivoll stasjon som et enkelt strakstiltak med stor miljøgevinst og har purret på tidligere henvendelser i saken. Det har vært lenge å vente 30 år på toget. Hverken Oslo by eller de direkte berørte i nærområdet har tid til å vente nye 25 år, slik det ligger an til om alt skal utsettes til den store Breivollbyutbyggingen.

Se notat om ny Breivoll stasjon

kart1 kart2
adr1